Disclaimer

Dovolujeme si Vás upozornit, že na provozování webu nftspace.cz nedopadají žádné zvláštní předpisy v oblasti finanční regulace a dohledu, a tedy činnost nftspace.cz není nijak regulována ze strany České národní banky. Jakékoli informace a data dostupné na webové stránce nftspace.cz zejména neslouží jako rady nebo investiční poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a mají pouze informační či vzdělávací charakter.

Veškeré příspěvky, články, konzultace či další formy obsahu jsou pouze názory jejich autorů nebo mapují a shrnují události, aktuality a zajímavosti z oblastí, na které se web nftspace.cz zaměřuje. Web nftspace.cz ani samotní autoři v žádném rozsahu neodpovídají za správnost nebo úplnost zveřejněných informací a tyto nemohou být považovány v žádném ohledu za radu návštěvníkům nftspace.cz nebo jako pokyny, kterými se návštěvníci mají řídit, případně jako doporučení k uskutečnění nákupu nebo prodeje jakéhokoli cenného papíru, investičního nástroje, kryptoměny, NFT či jiného aktiva, včetně virtuálních tokenů a alternativních investičních produktů.

Návštěvníci nftspace.cz nesou plnou odpovědnost za jednání učiněná v souvislosti s obsahem dostupným na webových stránkách nftspace.cz. Odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou výnosů budoucích.

Jsou-li součástí webové stránky nftspace.cz odkazy na doménová jména či zdroje třetích stran, neneseme odpovědnost za obsah na těchto doménových jménech či ostatních zdrojích, a to včetně tzv. Affiliate linků a programů.

Tento disclaimer nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2023.